DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RACHANIACH

Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokrachanie.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach, 22- 640 Rachanie, ul. Partyzantów 60 Telefon. : 84663242 E-mail: sekretariat@gokrachanie.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają transkrypcji dla osób niesłyszących,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • strona internetowa gokrachanie.pl została sprawdzona pod kątem dostępności dla osób niedowidzących oraz niewidomych
  • strona internetowa archiwum.gokrachanie.pl jest to strona, na której zamieszczone są treści archiwalne

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach mieści się na I i II piętrze budynku GOK. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych – brak windy, podestu i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rachaniach można kontaktować się telefonicznie : Numer 84 66 32 242 lub E-mail: sekretariat@gokrachanie.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Przed budynkiem, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach funkcjonuje wspólny parking z GOPS i Gminną Biblioteką Publiczną przeznaczony dla pracowników i interesantów. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej: www.gokrachanie.pl 25.03.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2021 r.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia : 30 marca 2021 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.